EnglishLatviskiРусский
Par kompāniju
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
TIESVEDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Online
LĪGUMU SAGATAVOŠANA
UZŅĒMUMU JURIDISKĀ APKALPOŠANA
DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĢIMENES TIESĪBAS
DARBA TIESĪBAS
KOMERCTIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
PARĀDU PIEDZIŅA
JURIDISKĀ ANALĪZE
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS
Kontakti
Līgumu sagatavošana

LATVIJAS REPUBLIKAS Civillikuma 1511.p. nosaka, ka:  "Līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu vai izbeigšanu. Līgums šaurākā, šeit pieņemtā nozīmē ir vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību (1401.p.)".

 

Nodrošinam visa veida līgumu sagatavošanu:

Pirkuma līgums

Uzņēmuma līgums

Līgums par būvniecības darbu veikšanu

Sadarbības līgums

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums

Nomas līgums

Īres līgums

Investīciju līgums

Darba līgums

Maiņas līgums

Dāvinājuma līgums

Uztura līgums

Aizdevuma līgums

Mantojuma līgums

Ķīlas līgums

Priekšlīgums

Patapinājuma līgums

Līgums par kopīpašuma dalītu lietošanu

Līgums par servitūta nodibināšanu

Atcēlējlīgums

Pārjaunojuma līgums

Cesijas līgums

Izlīgums

Pilnvarojuma līgums

Laulības līgums

Specifiskie līgumi

Citi līgumi pēc Klienta pieprasījuma

 

 

Juridiskie pakalpojumi